Rakennamme yhä asiakaslähtöisempää ja vetovoimaisempaa Ilmarista - avoimesti, vastuullisesti ja yhdessä menestyen

Ilmarisen vuosi 2018 oli historiallinen. Vuoden alussa yhdistyimme Eteran kanssa muodostaen Suomen suurimman työeläkeyhtiön, joka huolehtii lähes 1,2 miljoonan suomalaisen työeläketurvasta. Rakennamme yhdistyneestä Ilmarisesta yhä asiakaslähtöisempää, tehokkaampaa ja vetovoimaisempaa työeläkekumppania.

Ilmarinen on asiakkaidensa omistama työeläkeyhtiö, jossa asiakas on kaiken toiminnan keskiössä. Vuoden 2018 lopussa Ilmarisen oli valinnut työeläkeyhtiökseen yli 73 000 yritystä, joissa oli 625 000 vakuutettua työntekijää, sekä yli 74 000 yrittäjää. Vakuutuskantaa vahvisti OP Ryhmän päätös siirtää henkilöstön lakisääteiset eläkevakuutukset OP-Eläkekassasta Ilmarisen hoitoon 31.12.2018 alkaen.

Vuoden aikana keräsimme vakuutusmaksutuloa 5,4 miljardia euroa ja maksoimme eläkkeitä 5,7 miljardia euroa noin 460 000 eläkkeensaajalle. Uusia eläkepäätöksiä teimme lähes 34 000 kappaletta. Valmistauduimme kansallisen tulorekisterin käyttöönottoon ja viestimme aktiivisesti myös asiakkaillemme tulorekisterin aiheuttamista muutoksista. Vuoden 2019 alusta alkaen työnantajat ilmoittavat maksamansa palkat tulorekisteriin, josta työeläkeyhtiöt ja muut tiedon tarvitsijat saavat sen käyttöönsä reaaliajassa. Erillisiä vuosi- tai kuukausi-ilmoituksia työeläkeyhtiöön ei jatkossa tarvitse tehdä.

Parempaa työelämää

Asiakkaat odottavat työeläkeyhtiöltä sujuvia sähköisiä vakuutus- ja eläkepalveluja sekä tukea työkykyriskien hallintaan ja kuntoutukseen. Asiakkaiden palautteen perustella vahvistimme työkykypalvelujamme ja nostimme työkykyriskin hallinnan ja kuntoutuksen omaksi liiketoimintalinjakseen. Vuoden aikana toteutimme 3 200 työkykyä tukevaa hanketta yhdessä asiakasyritystemme kanssa. Näiden hankkeiden piiriin kuului noin 176 000 Ilmarisessa vakuutettua työntekijää ja niihin käytettiin yhteensä 5,9 miljoonaa euroa. Lisäksi järjestimme eri puolilla Suomea 54 työkykyjohtamista tukevaa valmennusta, joihin osallistui 3 100 henkilöä. Erityisen suosituksi nousi Työkykymestarin koulutusohjelma, josta ensimmäinen kurssi valmistui keväällä 2018. Palveluihimme ollaan myös tyytyväisiä: kahdeksan kymmenestä suosittelisi työkykypalveluitamme.

Tuemme asiakasyritystemme työkykyriskin hallintaa myös ammatillisen kuntoutuksen keinoin. Vuonna 2018 annoimme kuntoutuspäätöksiä 9 400 kappaletta. Haluamme jatkossakin tarjoa asiakkaillemme parhaat palvelut, asiantuntemusta ja dataa työkyvyttömyysriskin ennakointiin ja hallintaan sekä kuntoutukseen.

Sijoitusmarkkinoilla haastava loppuvuosi

Maailmantalouden kasvu oli vuonna 2018 ripeää, vaikka laajeneva kauppasota ja rahapolitiikan kiristyminen heikensivät näkymiä. Vuoden viimeisellä neljänneksellä osakemarkkinat kääntyivät laajasti laskuun, mikä painoi Ilmarisen koko vuoden sijoitustuoton 1,4 prosenttia miinukselle. Sijoitusvarallisuuden arvo vuoden lopussa oli 46 miljardia euroa. Vakavaraisuusaste laski 124 prosenttiin yhdistymisen ja heikon sijoitustuloksen seurauksena. Vakavaraisuus on edelleen hyvällä tasolla ja mahdollistaa sijoitusriskin ottamisen Ilmarisen pitkän aikavälin sijoitusstrategian mukaisesti.

Eläkevarojen sijoittaminen on pitkäjänteistä toimintaa. Ilmarisen sijoitusten vuosituotto vuodesta 1997 on ollut keskimäärin 5,6 prosenttia, mikä vastaa 4,0 prosentin reaalituottoa. Tämä ylittää selvästi Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskelmissaan käyttämän reaalituotto-oletuksen, joka on tällä hetkellä 3,0 prosenttia.

Ilmarisen hallitus hyväksyi joulukuussa päivitetyt vastuullisen sijoittamisen periaatteet, joissa on linjattu sijoitustoiminnan tavoitteita ja periaatteita ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutusten sekä omistajaohjauksen näkökulmasta.  Ilmarisen toiminta vastuullisen sijoittamisen edistämiseksi saavutti kuluneena vuonna kansainvälistä tunnustusta. Sijoituimme kärkikymmenikköön ilmastojärjestö AODP:n kansainvälisessä sijoittajavertailussa ja yritysvastuuraporttimme arvioitiin sarjansa toiseksi parhaaksi Responsible Investor -julkaisun järjestämässä kilpailussa.

Kustannustehokkuutta asiakkaiden hyväksi

Rakensimme yhdistyneessä Ilmarisessa yhteistä toimintakulttuuria ja yhtenäisiä, entisiä tehokkaampia toimintatapoja sekä purimme päällekkäisyyksiä. Yhdistymiseen liittyvät yt-neuvottelut käytiin keväällä, ja niiden seurauksena vakituisen henkilöstön määrä väheni 65:llä. Muutoksista huolimatta henkilöstön työtyytyväisyys säilyi vakaana. Vuoden lopussa Ilmarisessa työskenteli 649 vakituista ja 35 määräaikaista työntekijää. Kaikki toimintamme lähtee osaavasta, motivoineesta ja hyvinvoivasta henkilöstöstä, joka tuottaa parhaat ratkaisut ja palvelut asiakkaidemme tarpeisiin. Erinomainen henkilöstökokemus ja asiakaskokemus ovat keskeiset tavoitteemme kasvun, tehokkuuden ja vakavaraisuuden rinnalla.

Tietojärjestelmiä integroitiin vaiheittain ja työtä jatketaan vuonna 2019. Integraatiosta aiheutuneet kustannukset sekä päällekkäisten tietojärjestelmien alaskirjaukset rasittivat vuoden 2018 hoitokustannustulosta noin 23 miljoonalla eurolla. Hoitokustannustulokseksi muodostui 30 miljoonaa euroa ja kustannustehokkuutta mittaava hoitokulusuhde oli 83 prosenttia. Yhdistymisen avulla saavutettavat synergiaedut näkyvät paranevana kustannustehokkuutena ja sitä kautta entistäkin parempina asiakashyvityksinä tulevina vuosina. Yhdistymiselle asetettu tavoite säästää vähintään 20 miljoonaa euroa yhteenlasketuissa hoitokustannuksissa saavutettaneen aikataulun mukaisesti vuonna 2020. Hoitokustannussäästö palautuu kokonaisuudessaan asiakkaillemme. Sijoitustoiminnan kustannusten osalta 20 miljoonan euron synergiatavoite tullaan saavuttamaan jo kuluvana vuonna.

Hyvän vakavaraisuuden ja kustannustehokkuuden ansiosta tulemme vuodelta 2018 maksamaan asiakkaillemme vakuutusmaksun alennuksina annettavia asiakashyvityksiä 120 miljoonaa euroa. Tämä vastaa 0,6 prosenttia asiakasyritystemme yhteenlasketusta palkkasummasta.

Vuoden lopulla käynnistimme strategian tarkennuksen, joka on tarkoitus saattaa päätökseen keväällä 2019. Tulevan strategian keskiössä on asiakaskokemuksen ja tehokkuuden jatkuva parantaminen.

Vastuuta tulevista sukupolvista

Vastuullisuus on yksi Ilmarisen arvoista ja erottamaton osa kaikkea toimintaamme. Suomen eläkejärjestelmä on hyvin toimiva, luotettava ja avoin. Kansainvälisessä Mercer Global Pension Index -vertailussa suomalainen eläkejärjestelmä nousi ensimmäistä kertaa kärkikolmikkoon ja valittiin jo viidettä kertaa maailman luotettavimmaksi ja läpinäkyvimmäksi järjestelmäksi. Ilmarinen puolestaan arvioitiin kuluneena vuonna suomalaisista eläkeyhtiöistä vastuullisimmaksi Pohjoismaiden laajimmassa bränditutkimuksessa.

Eläkeyhtiönä kannamme vastuuta paitsi nykyisten myös tulevien sukupolvien eläketurvasta. Pitkällä aikavälillä työeläkejärjestelmän kestävyyteen vaikuttavat keskeisesti työllisyyden ja palkkasumman kehitys, sijoitusmarkkinoiden kehitys sekä väestörakenteen muutokset ja syntyvyys, joka on viime vuosina ollut poikkeuksellisen alhainen.

* * *

Haluan lämpimästi kiittää asiakkaitamme, henkilöstöä ja yhteistyökumppaneita kuluneesta vuodesta. Rakennamme yhdessä entistäkin asiakaslähtöisempää ja vetovoimaisempaa Ilmarista arvojemme mukaisesti: avoimesti, vastuullisesti ja yhdessä menestyen.

 

Jouko Pölönen
toimitusjohtaja

 

Takaisin etusivulle