Verkställande direktörens översikt

Vi bygger ett allt mer kundorienterat och tilltalande Ilmarinen – öppet, ansvarsfullt och framgångsrikt tillsammans

Ilmarinens år 2018 var historiskt. I början av året fusionerades vi med Etera och bildade Finlands största arbetspensionsbolag som sköter nästan 1,2 miljoner finländares arbetspensionsskydd. Vi strävar efter att göra det sammanslagna Ilmarinen till ett allt mer kundorienterat, effektivt och tilltalande arbetspensionsbolag.

Läs mer +

Nyckeltal 2018

placeringsintäkter
-1,4
%
utbetalda pensioner
5,7
md euro
premie­inkomst
5,4
md euro
kundåter­bäringar
120
mn euro

Ilmarinens år 2018

 1.  

  I och med fusionen blev Ilmarinen det största arbetspensionsförsäkringsbolaget inom den privata sektorn i Finland med ansvar för över 1,1 miljon finländares arbetspensionsskydd. I februari var intresset stort för vår enkätundersökning som vi offentliggjorde på seminariet iAreena och som visade att man numera går i ålderspension vid god hälsa och att upp till fyra av fem skulle ha kunnat fortsätta förvärvsarbeta. I mars belönade vi Finlands bästa chef bland hundra kandidater i en riksomfattande tävling. Under början av året förnyade vi vår organisation genom att slå samman två bolags styrkor med avsikten att allt bättra svara mot den förändrade verksamhetsmiljön. Verkställande direktör Timo Ritakallio övergick i slutet av mars till att bli chefdirektör för OP Gruppen och vice verkställande direktör Stefan Björkman tog över rodret för bolaget.

 2.  

  Verkställandet av integrationen framskred som planerat och ändringarna syntes också i form av enhetliga tjänster för våra kunder. Redan det första halvåret visade att eftersträvade synergifördelar kommer att uppnås. Vi lanserade en ny undersökning av personalens välmående (Työyhteisövire) för våra kunder, med hjälp av vilken kundföretagen får en täckande bild av styrkorna och utvecklingsobjekten på sina respektive arbetsplatser. Ilmarinens första mästare på arbetshälsofrågor (Työkykymestarit) blev klara med sin utbildning i april. Vår verksamhet för att främja ansvarsfulla placeringar fick internationellt erkännande.

 3.  

  Jouko Pölönen inledde sitt arbete som Ilmarinens verkställande direktör vid ingången av augusti. Utifrån responsen från kunderna stärkte vi våra arbetshälsotjänster och organiserade hanteringen av risken för arbetsoförmåga och rehabilitering som en egen affärverksamhetslinje. I september belönade vi Finlands gladaste företagare. Vi utvidgade vår internationella fastighetsplaceringsportfölj genom att placera i kontorsfastigheter i Nederländerna och Tyskland. Affärscentret Redi, som Ilmarinen är delägare i, öppnade sina dörrar i Fiskehamnen i Helsingfors i september. Vårt kontorshus beviljades LEED-miljöcertifiering.

 4.  

  Vi förberedde oss för det nationella inkomstregistret som införs vid årsskiftet och informerade aktivt våra kunder om ändringarna i anmälningen av löneuppgifter som inkomstregistret medför. Tillsammans med våra samarbetspartners öppnade vi helheten Sopivaa työtä kaikille (Lämpligt arbete för alla) på vår webbplats med målet att öka informationen om och främja sysselsättningen för partiellt arbetsförmögna. På andra våningen i Kämp Galleria i hjärtat av Helsingfors öppnades Garden, ett centrum för finländskt mode.

Pensioner

Pensionsutdraget laddades ner
150 000
gånger på nätet

Ilmarinen utbetalade år 2018 pension till cirka 460 000 pensionstagare för sammanlagt 5,7 miljarder euro. Största delen av pensionerna (80 %) betalades i form av ålderspension. Vi utfärdade 34 000 nya pensionsbeslut.

Pensionsreformen som trädde i kraft 2017 vände antalet ålderspensioner neråt under 2018. I och med pensionsreformen började pensioneringsåldern stegvis öka.

Av ansökningarna om ålderspension lämnades 54 procent på elektronisk väg. En pensionsansökan som lämnas via nätet kan behandlas snabbt. I bästa fall ges ett beslut samma dag som ansökan inlämnas. I vår webbtjänst kan man i realtid följa med om pensionsbeslut redan har utfärdats.

Pensionsutdraget skickas vart tredje år till alla som är under 60 år och varje år till personer över 60 år. Det egna pensionsutdraget kan också granskas i Ilmarinens webbtjänst. År 2018 laddade kunderna ner sina pensionsutdrag i vår webbtjänst över 150 000 gånger, vilket är tre gånger mer än året innan. Pensionsutdraget på papper innehåller endast löneuppgifterna från föregående år. På nätet uppdateras pensionsutdraget med uppgifter varje månad.

Under året förberedde vi oss för införandet av det nationella inkomstregistret. Vi informerade också aktivt om de ändringar som inkomstregistret medför för våra kunder. Från ingången av 2019 anmäler arbetstagarna utbetalda löner till inkomstregistret, varifrån arbetspensionsbolagen och andra som behöver uppgifterna får tillgång till dem i realtid. I fortsättningen behöver kunderna inte längre lämna in särskilda års- eller månadsanmälningar till arbetspensionsbolaget. På så sätt är också pensionsavgifterna genast de slutliga.

Inkomstregistret underlättar företagens administrativa börda, då löneuppgifterna inte längre behöver anmälas till många olika aktörer. Inkomstregistret ger också medborgarna tillgång till de egna inkomstuppgifterna i realtid." Tiina Nurmi, pensionsförsäkringsdirektör

Arbetsförmåga och rehabilitering

Cirka
70 %
av rehabiliterings­klienterna återvände till arbetslivet

Ilmarinen har ett nära samarbete med sina kundföretag då det gäller hantering av risken för arbetsoförmåga och arbetshälsoledning. Målet är att främja arbetsförmåga, förebygga arbetsoförmåga och att på så sätt bygga ett bättre arbetsliv. Samarbetet med kunderna är systematiskt och målinriktat och projekten inriktas på gemensamt identifierade utvecklingsobjekt som minskar risken för arbetsoförmåga.

År 2018 ordnade vi 54 utbildningsevenemang som stöder arbetshälsoledningen för våra kundföretag runt om i Finland, på vilka det deltog 3 100 personer. Dessutom genomförde bolaget 3 200 enskilda evenemang eller andra projekt för främjandet av arbetshälsan tillsammans med sina kunder under året. Projekten omfattade ungefär 176 000 arbetstagare som är försäkrade i Ilmarinen. Projekten fokuserade på att stöda arbetsförmågan, utveckla chefsarbetet och på verksamheten på arbetsplatserna. Särskilt populärt var utbildningsprogrammet till mästare på arbetshälsofrågor (Työkykymestari), och den första kursen blev klar med sin utbildning på våren 2018. Ilmarinens servicekoncept för ett bättre arbetsliv utökades under året med en undersökning av personalens välmående (Työyhteisövire).

Vi stöder våra kundföretag i hanteringen av risken för arbetsoförmåga också genom att erbjuda yrkesinriktade rehabiliteringsåtgärder. Antalet rehabiliteringsklienter fortsatte att öka. År 2018 fick cirka 4 500 nya personer en bekräftelse på att Ilmarinen stöder bytet av yrke eller återgången till arbetet. Ilmarinen utfärdade sammanlagt 9 400 olika rehabiliteringsbeslut under 2018. Av rehabiliteringsklienterna kunde cirka 70 procent återvända till arbetslivet.

Vi stöder våra kundföretag i hanteringen av risken för arbetsoförmåga och arbetshälsoledning. Arbetshälsoledningen har stor betydelse förutom för arbetstagarna och företagen, även för hela samhället och finländarnas yrkesbanor."
Kristiina Halonen, direktör i arbetshälsofrågor

Placeringar

Placeringstillgångar
46,0
md €

Genom att placera de fonderade pensionstillgångarna på ett inkomstbringande och betryggande sätt ser Ilmarinen till att också kommande generationer får sin intjänade pension i sinom tid. Vi vill vara en aktiv ägare och en ansvarsfull placerare. För oss är ansvarsfullheten en viktig del av placeringarnas riskhantering.

Världsekonomins tillväxt var snabb 2018, även om risken för ett utbrett handelskrig och åtstramningen av penningpolitiken försvagade utsikterna. Under årets sista kvartal vände aktiemarknaden neråt på bred front, vilket tryckte ner Ilmarinens placeringsavkastning för hela året 1,4 procent på minus. På lång sikt gav placeringarna en god avkastning: i genomsnitt 5,6 procent per år, vilket motsvarar en realavkastning på 4,0 procent. Vår solvens är fortsättningsvis på en god nivå, vilket möjliggör risktagning i enlighet med Ilmarinens långsiktiga placeringsstrategi.

År 2019 har börjat positivt på marknaden, men det återstår att se om uppgången håller i sig. Faktorer som medför osäkerhet på placeringsmarknaden är bl.a. Brexit, handelskriget och utsikterna på räntemarknaden, säger Ilmarinens placeringsdirektör Mikko Mursula i en intervju.

Som arbetspensionsbolag har vi en lång placeringshorisont. Tack vare en god solvensställning har vi möjlighet att placera mångsidigt och att söka avkastning på marknaden. Vi följer vår långsiktiga placeringsstrategi och letar efter alternativ till statslån genom att söka nya placeringsobjekt, t.ex. bland onoterade aktieplaceringar och internationella fastighetsplaceringar."
Mikko Mursula, placeringsdirektör

Personal

personal- tillfredsställelsen
3,8

Ilmarinens personal gör ett betydelsefullt arbete: vi främjar en god vardag på arbetsplatserna och säkerställer att de arbetstagare som är försäkrade i Ilmarinen får den pension som de tjänat in i sitt arbete.

Ett betydelsefullt arbete ger också de anställda energi. Personalens arbetsförmåga och ett gott ledarskap är viktiga för oss. Vi vill fungera som exempel på en energigivande arbetsgemenskap då vi bygger ett bättre arbetsliv för våra kunder.

Ilmarinen växte i början av 2018 då Etera och Ilmarinen gick samman. Integrationen ledde till personalnedskärningar, men det uppstod också nya arbetsuppgifter. Vi stärkte t.ex. vår kompetens inom arbetshälsoledning, robotik och fastighetsinvesteringar. Den nya organisationsmodellen svarar bättre än den tidigare mot förändringen i verksamhetsmiljön.

Under året skapades en ny gemensam vardag med de nya medarbetarna. Vi stödde personalen genom förändringen och satsade på att förenhetliga verksamhetssätten.    

Nyutvecklandet och sammanjämkningen av datasystemen krävde stora insatser av de anställda. Nyinlärningen stöddes med utbildning. Viktigt var också att skapa gemensamma förfaranden och en gemensam verksamhetskultur. Utbildning ordnades både för chefer och annan personal, och även teambildning stöddes.

Strategitemat för 2018 var genomförandet av en lyckad fusion – med god energi.  En välfungerande arbetsgemenskap kräver en delaktig företagskultur, ett gott ledarskap och förmåga att leda sig själv.

Vi mäter dessa med en enkät om arbetsklimatet varje år. De ändringar som integrationen medförde syntes nästan inte alls i undersökningens totalresultat, som var nästan på samma nivå som året innan. Cheferna fick ett gott betyg i undersökningen. Även den glöd och energi som arbetet ger är på en fortsatt hög nivå. Hörandet av personalen och utökandet av delaktigheten, vilka var de teman som starkast lyftes fram bland personalen, kommer att stå i fokus för utvecklingen år 2019.

För personalen var 2018 på många sätt ett exceptionellt år. Sammanslagningen av två arbetspensionsbolag och förberedelserna för det nationella inkomstregistret krävde mycket arbete. Tillsammans kunde vi både utveckla nytt och sköta det dagliga arbetet för våra kunders bästa!" Sami Ärilä, HR-direktör