Verkställande direktörens översikt

Timo Ritakallio

Ilmarinen år 2017 – framgångsrikt tillsammans

År 2017 var ett historiskt år för Ilmarinen. Ilmarinens och Eteras styrelser undertecknade i juni ett fusionsavtal, och efter bolagsstämmobesluten och Finansinspektionens tillstånd kunde vi vid årsskiftet inleda verksamhet som Finlands största arbetspensionsförsäkringsbolag inom den privata sektorn. Vi sköter i fortsättningen arbetspensionsskyddet för över 1,1 miljon finländare.

Läs mer +

Nyckeltal 2017

placeringsintäkter
7.2
%
utbetalda pensioner
4,7
md euro
premie­inkomst
4,3
md euro
kundåter­bäringar
120
mn euro

Ilmarinen år 2017

 1.  

  Vi inledde jubileumsåret för Finlands självständighet med en kampanj, där vi samlade hundra gärningar för ett bättre arbetsliv. Pensionsreformen trädde i kraft vid årsskiftet, och särskilt det nya pensionsslaget, partiell förtida ålderspension, väckte intresse bland kunderna. Under den andra omgången av innovationsprocessen Wauhdittamo tog vi tillsammans med våra kunder fram idéer till nya tjänster.

 2.  

  Vi lanserade mobilapplikationen Parempi Vire som sporrar till bättre välbefinnande och som finns tillgänglig för alla våra kunder. Vårt långsiktiga arbete med att beakta miljökonsekvenserna av vår placeringsverksamhet fick erkännande, då den internationella klimatorganisationen AODP flyttade upp Ilmarinen i den bästa AAA-klassen. Vid utgången av juni undertecknade Ilmarinens och Eteras styrelser ett fusionsavtal, enligt vilket Etera fusioneras med Ilmarinen från ingången av år 2018. Tillsammans bildar vi ett solvent och kostnadseffektivt arbetspensionsbolag, som erbjuder kunderna allt bättre och mångsidigare kundförmåner och fungerar som drivkraft för hela arbetspensionsbranschen.

 3.  

  Vi hade utmärkt framgång i tävlingen Vastuullinen kesäduuni (Ansvarsfullt sommarjobb) och vi fick särskilt tack för ge de sökande en positiv upplevelse. Som en del av Finlands 100-årsjubileumskampanj gjorde vi en donation för forskning i företagarnas välbefinnande. Ilmarinens extra bolagsstämma godkände Ilmarinens och Eteras fusion i september.

 4.  

  Fusionen mellan Ilmarinen och Etera fick sitt slutliga sigill i oktober, då Finansinspektionen godkände fusionen. Det sammanslagna Ilmarinen fick nya styrelseledamöter och det utnämndes även en ny ledningsgrupp. Ilmarinen utnämnde Jouko Pölönen till ny verkställande direktör. Timo Ritakallio blir chefdirektör för OP-gruppen i mars 2018. Inom fastighetsplaceringar fortsatte vi den internationella spridningen av portföljen genom att utvidga placeringarna till fastighetsmarknaden i USA, Storbritannien, Tyskland och Holland.

Pensioner

60 %
av pensionsansökarna via nätet

Ilmarinen utbetalade pension till 340 000 pensionstagare 2017. Vi utbetalades cirka 4,7 miljarder euro i pensioner, vilket är tre procent mer än året innan. Största delen av pensionerna (80 %) betalades i form av ålderspension. Sammanlagt utfärdade vi 46 000 pensionsbeslut. Antalet nya pensionsbeslut ökade med 11 procent till nästan 29 000. 

År 2017 trädde också den väntade pensionsreformen i kraft. Pensionsreformen medförde ändringar i pensionsslagen, pensionstillväxten och åldersgränserna. Den nya partiella förtida ålderspensionen visade sig vara ett särskilt populärt pensionsslag och betydligt populärare än den tidigare deltidspensionen. I december 2017 utfärdade vi ett positivt beslut om det andra nya pensionsslaget, arbetslivspension. Arbetslivspension kommer troligtvis att bli populärare vartefter att åldern för ålderspension stiger.

Vi informerade om pensionsreformen aktivt under hela året och styrde intresserade att sköta sina ärenden i Ilmarinens webbtjänst ilmarinen.fi. I webbtjänsten kan kunden bl.a. göra beräkningar av på vilket sätt pensionsreformen inverkar på den egna pensionsåldern och av det egna pensionsbeloppet. Genom att logga in i tjänsten för privatkunder kan kunden även själv uppskatta sin partiella förtida ålderspension och sin ålderspension. Ansökan om pension kan också lämnas behändigt via tjänsten. Nästan 60 procent av ansökningarna om ålderspension lämnades via nätet, och även 30 procent av ansökningarna om rehabilitering lämnades elektroniskt till Ilmarinen. 

En pensionsansökan som lämnas via nätet kan behandlas snabbare. Som bäst kan vi ge ett pensionsbeslut på fyra minuter. Vi handlägger var tredje pensionsansökan fullständigt automatiskt. Automatiseringen, snabba pensionsbeslut och digitala tjänster har blivit möjligt tack vare vårt nya pensionshandläggningssystem som förnyades åren 2015–2017.

Partiell förtida ålderspension, som trädde i kraft vid ingången av 2017, har väckt stort intresse bland kunderna. I Ilmarinen utfärdade vi nästan 3 000 beslut om partiell ålderspension under året." Nina Bruun, pensionsdirektör

Kunder och tjänster

Circa
70 %
av rehabiliterings­klienterna återvände till arbetslivet

År 2017 hade Ilmarinen ett exceptionellt aktivt samarbete med sina kunder då det gällde att ta fram åtgärder för ett bättre arbetsliv. Under året hade Ilmarinen 2 300 pågående arbetsmiljöledningsprojekt tillsammans med sina kundföretag. Ungefär 135 000 arbetstagare som är försäkrade i Ilmarinen omfattades av dessa projekt.

Samarbetet med kunderna är alltid systematiskt, målinriktat och mätbart och projekten inriktas alltid på gemensamt identifierade utvecklingsobjekt som minskar risken för arbetsoförmåga. För kundföretagen ordnades även 44 seminarier och webbseminarier om ett bättre arbetsliv runt om i Finland, vilka samlade ett rekordstort antal deltagare: ungefär 3 000 personer.

Vårt digitala koncept för ett bättre arbetsliv utvecklades i snabb takt förra året. I sin helhet erbjuder tjänsten Luotaamo en 360°-vy som berättar om företagarens, personalens och hela organisationens arbetshälsa, bl.a. med hjälp av mobilapplikationen Parempi vire och lätta enkäter. Valmentamo stöder genomförandet av de utvecklingsobjekt Luotaamo lyfter fram. Valmentamo erbjuder inspirerande utbildning, som kombinerar digitala möjligheter och våra experters kompetens. Ohjaamo står i centrum för bättre arbetsmiljöledning. Ohjaamo ger en helhetsbild av arbetsmiljöledningen

Förra året byggde vi nya webbkurser och utbildningsprogram för våra kunder samt genomförde en kartläggning av arbetsenergin (Työvire). Som en del av Finlands 100-årsjubileum insamlade vi också 100 gärningar för ett bättre arbetsliv

Vi stöder kundföretagen i hanteringen av risken för arbetsoförmåga också genom att erbjuda yrkesinriktade rehabiliteringsåtgärder. År 2017 fick cirka 3 500 sökanden av arbetspensionsrehabilitering en bekräftelse om att bolaget stöder byte av yrke eller återgång till arbetet. Vi utfärdade över 7 000 olika beslut om rehabiliteringsförmåner år 2017, vilket motsvarar en ökning med 10 procent från året innan.

Samarbetet med kunderna är alltid systematiskt, målinriktat och mätbart och projekten inriktas alltid på gemensamt identifierade utvecklingsobjekt som minskar risken för arbetsoförmåga”
Kati Huoponen, servicedirektör, arbetsförmåga

Placeringar

Genom att placera de fonderade pensionstillgångarna lönsamt och betryggande sköter Ilmarinen om att också kommande generationer får sin intjänade pension i sinom tid. Vi vill vara en aktiv ägare och en ansvarsfull placerare. Enligt vår uppfattning utgör ansvarstagandet en viktig del av placeringarnas riskhantering.

År 2017 var utmärkt för Ilmarinens placeringsverksamhet: placeringarna avkastade 7,2 procent. Den ekonomiska utvecklingen var gynnsam på alla huvudmarknadsområden, och tack vare företagens förbättrade resultat avkastade särskilt aktieplaceringarna mycket bra. Vår solvens stärktes ytterligare, vilket skapar en buffert mot marknadsfluktuationer även för sämre tider.

Under innevarande år riktas blickarna särskilt på räntemarknaden, och det väntas ske rörelser i räntenivån som varit på en historiskt låg nivå redan under en lång tid. Läs mer om placeringsårets händelser och marknadsförväntningar i intervjun med placeringsdirektör Mikko Mursula.

Aktieplaceringarna gav god avkastning på alla huvudmarknadsområden. Den underliggande orsaken var en exceptionellt gynnsam ekonomisk tillväxt. Vi lyckades också bra i valet av aktier och sektorer. Vår totalallokering, som bygger på en långsiktig placeringsstrategi, fungerade överlag mycket bra."
Mikko Mursula, placeringsdirektör

Personalärenden

Ilmarinens personal gör ett betydelsefullt arbete: främjar en god vardag på arbetsplatserna och säkerställer att de försäkrade får den pension som de tjänat in i sitt arbete. Mätarna visar att Ilmarinens arbetstagare är stolta över sitt arbete och att chefsarbetet är på god nivå. Positiva upplevelser bland de arbetssökande gav Ilmarinen en andra placering i tävlingen Vastuullinen kesäduuni (Ansvarsfullt sommarjobb). Sjukfrånvaron fortsatte att minska.

Även ur personalens synvinkel präglades slutåret av förberedelserna för fusionen mellan Etera och Ilmarinen. I enlighet med sin strategi vill Ilmarinen genomföra en lyckad fusion med god energi. Detta förutsätter att hela vår arbetsplats är engagerad i att identifiera och genomföra nyttan med fusionen. Vi fungerar smidigt också i vår nya sammansättning och ser till en god energinivå genom hela dagen.