Verkställande direktörens översikt

Ilmarinens år 2016 – full fart framåt mot våra strategiska mål

År 2016 började vi verkställa vår nya strategi inom Ilmarinen och vi framskred i god fart mot de uppställda målen. I enlighet med vår strategi fokuserar vi på att göra framgångsrika placeringar, växa lönsamt, betjäna digitalt och att skapa en energisk arbetsplats.

Fart på utvecklingsarbetet satte också vår nya utvecklingsplattform Wauhdittamo, där vi först gjorde vår egen personal delaktig i utvecklingen av nya tjänster. I slutet av året inledde vi Wauhdittamos andra fas, där vi även tar med kunderna i arbetet för att ta fram nya idéer och utveckla våra tjänster. Genom ett modigt, lättrörligt och öppet utvecklingsarbete önskar Ilmarinen ta på sig en ny slags roll i stödjandet av de finländska företagens tillväxt och framgång.

Vårt mål är att vara det mest tilltalande arbetspensionsbolaget.

Läs mer

Nyckeltal

placeringstill­gångarnas värde
37,2
mrd euro
betalda pensioner
4,6
mrd euro
premie­inkomst
4,3
mrd euro
kundåter­bäringar
102
mn euro

Ilmarinen år 2016

  1. I enlighet med Ilmarinens nya strategi utvecklade bolaget allt mer öppna och smidiga funktioner. Vi förnyade också våra arbetshälsotjänster. Vi gjorde aktivt nya placeringar. Kursnedgången på aktier minskade placeringsintäkterna under det första kvartalet.

  2. Ilmarinen belönade årets personalgärning och Finlands gladaste företagare. Ilmarinen belönades för sina kapitalplaceringar. Andelen placeringar i bl.a. solkraft och förnybar energi utökades. Ilmarinens öppna innovationsprocess Wauhdittamo producerade fyra tjänster som är under vidareutveckling. Serviceutvecklingen var fortsatt aktiv och placeringsintäkterna ökade så småningom.

  3. Serviceutvecklingen var intensiv och Ilmarinen lanserade mobilapplikationen Parempi Vire för att stöda arbetsförmågan samt tjänsten Sopiva Työ för storföretag. Nya arbetshälsochefer kompletterade bolagets lokala service. Införandet av ett nytt pensionssystem orsakade dröjsmål i pensionshandläggningen. Pekka Puustinen utnämndes till ny kundrelationsdirektör. Placeringsintäkterna blev åter positiva.

  4. Ilmarinen delade för nionde gången ut erkännandet årets bästa gärning inom äldreomsorgen. Handläggningen av pensionsansökningar förbättrades och det gjordes också andra förbättringar i webbtjänsten. Ilmarinen fortsatte att satsa på energieffektiviteten i sina fastigheter och de första klimatprinciperna för bolagets placeringsverksamhet offentliggjordes. Ilmarinens verkställande direktör Timo Ritakallio valdes till ordförande för Finlands olympiakommitté. Utvecklingsplattformen Wauhdittamos andra omgång inleddes.

Pensioner

Ilmarinen utbetalar pension till 330 000 pensionstagare. År 2016 utbetalades cirka 4,6 miljarder euro i pensioner, vilket är tre procent mer än året innan. Största delen av pensionerna (84 %) betalades i form av ålderspension.

330 000
pensionstagare

År 2016 ökade antalet nya pensionsbeslut med 16 procent till nästan 27 000. Ökningen var störst i fråga om ålderspensioner. Införandet av ett nytt pensionssystem orsakade ett tillfälligt dröjsmål i pensionshandläggningen. I slutet av året blev situationen emellertid bättre det gjordes också andra förnyelser i webbtjänsten, bl.a. kan handläggningen av ansökningar nu följas allt bättre i webbtjänsten.

Under året förberedde sig bolaget för pensionsreformen, som trädde i kraft den 1 januari 2017 och som medförde ändringar i pensionsslagen, intjäningsprocenten och åldersgränserna. Bolaget informerade aktivt om ändringarna under året och det ordnades ett flertal utbildningar för den egna personalen och kunderna. I april publicerade Ilmarinen en räknare med vilken kunderna själva kan göra beräkningar av hur pensionsreformen inverkar på den egna ålderspensionen. Genom att logga in i tjänsten för privatkunder kan kunderna också göra en beräkning av den nya partiella förtida ålderspensionen. Fram till slutet av året gjordes det över 73 000 förhandsberäkningar av ålderspensionen och uppskattningsvis 12 000 förhandsberäkningar av partiell ålderspension.

Efter pensionsreformen är systemet betydligt rättvisare än tidigare. Vi berättade omfattande om reformen för blivande pensionstagare så att var och en kan bedöma vilken inverkan ändringarna har för egen del.
- Nina Bruun, avdelningschef

Kunder och tjänster

Ilmarinen bygger ett bättre arbetsliv tillsammans med sina kunder. I samarbete med kunderna förbättrar vi arbetslivets kvalitet, förebygger risken för arbetsoförmåga och sporrar företagen till bättre åtgärder för att ta hand om sin personal.

Tjänster för ett bättre arbetsliv erbjuds alla kunder. För Ilmarinen är det viktigt att vår service är målinriktad, effektiv  och följer lagstiftningen.  

70 %
av rehabiliteringsklienterna återvände till arbetslivet

Under år 2016 fäste vi i Ilmarinen speciell uppmärksamhet vid våra modeller för stöd i ett tidigt skede, vi begrundade arbetslivets förändring och funderade på hur man bereder sig för framtidens arbetsliv. Ilmarinen förnyade sidan om ett bättre arbetsliv i sin webbtjänst. På sidan finns råd för en god arbetsmiljöledning och om hur man tryggar arbetsförmågan särskilt i små och medelstora företag. Utvecklandet av digitala tjänster som stöder främjandet av arbetshälsan fortsatte. I tjänsten för ett bättre arbetsliv lanserade Ilmarinen ett virtuellt kontrollrum med data som gör det lättare att förutse och leda risken för arbetsoförmåga i företagen. Mobilapplikationen Parempi vire är å sin sida ett digitalt verktyg i syfte att förbättra arbetsförmågan och det totala välbefinnandet på individnivå.

Ilmarinen är allt aktivare närvarande i kundernas vardag även utanför huvudstads­regionen. Som ett led i detta stärktes resurserna inom arbetshälsoarbetet förra året genom att anställda lokala arbetshälsochefer till Uleåborg, Åbo och Tammerfors.

Under året genomförde Ilmarinen över 2 100 arbetsmiljöledningsprojekt tillsammans med sina kundföretag. För kundföretagen ordnades 43 seminarier och webbseminarier för ett bättre arbetsliv runt om i Finland, vilka samlade ett rekordstort antal deltagare: över 2 500 personer.

Ilmarinen stöder kundföretagen i hanteringen av risken för arbetsoförmåga också genom att erbjuda yrkesinriktade rehabiliteringsåtgärder. År 2016 fick cirka 3 400 sökanden av arbetspensionsrehabilitering en bekräftelse på att Ilmarinen stöder byte av yrke eller en återgång till arbetet. Ökningen från året innan var över 10 procent. Den nya tjänsten Sopiva työ effektiverar utnyttjandet av yrkesinriktad rehabilitering på arbetsplatserna.

Med projekt som stöder arbetsförmågan avses Ilmarinens och kundföretagets gemensamma utvecklingsprojekt i syfte att bygga ett bättre arbetsliv och främja en god personalledning.
- Kati Huoponen, direktör för arbetshälsoärenden

Placeringar 2016

Genom att placera de fonderade pensionstillgångarna lönsamt och betryggande ser Ilmarinen till att också kommande generationer får sin intjänade pension i sinom tid. Vi vill också vara en aktiv ägare och en ansvarsfull placerare; vi anser att ansvarsfullheten utgör en viktig del av riskhanteringen inom placeringsverksamheten.

År 2016 var tudelat med tanke på placeringsintäkterna. Början av året präglades av en kraftig nedgång i aktiekurserna, och även Ilmarinens placeringsintäkter var negativa. Mot slutet av året förbättrades resultatet klart och placeringsintäkterna för hela året steg till 4,8 procent. Placeringarnas marknadsvärde uppgick i slutet av året till 37,2 miljarder euro. Vår solvens var fortsatt stark, vilket skapar en buffert mot marknadsfluktuationer även för sämre tider.

Under år 2016 fick både Storbritanniens folkomröstning om ett utträde ur EU och det amerikanska presidentvalet marknaden av fluktuera. 

Läs mer om det de skiftande händelserna under placeringsåret samt om förväntningarna för år 2017 i intervjun med placeringsdirektör Mikko Mursula.

Ilmarinen lyckades väl med den totala allokeringen, dvs. att sprida placeringarna på olika tillgångsklasser. Bäst avkastade våra placeringar i icke-börsnoterade aktier, och även de finländska aktierna gav en mycket god avkastning.
- Mikko Mursula, placeringsdirektör

Personalärenden

Ilmarinens personal gör ett betydelsefullt arbete: främjar en god vardag på arbetsplatserna och säkerställer att de försäkrade får den pension som de tjänat in i sitt arbete. Mätarna visar att Ilmarinens ca 600 arbetstagare är stolta över sitt arbete och att chefsarbetet är på god nivå. Personalomsättningen är liten och sjukfrånvaron på låg nivå.

I enlighet med sin strategi vill Ilmarinen också vara en energisskapande arbetsplats med en god puls och energinivå genom hela arbetsdagen. Detta kräver bland annat en kultur som strävar efter ständig förbättring, som undviker onödig byråkrati och skapar en smidig vardag.