Ilmarinen år 2017 – framgångsrikt tillsammans

År 2017 var ett historiskt år för Ilmarinen. Ilmarinens och Eteras styrelser undertecknade i juni ett fusionsavtal, och efter bolagsstämmobesluten och Finansinspektionens tillstånd kunde vi vid årsskiftet inleda verksamhet som Finlands största arbetspensionsförsäkringsbolag inom den privata sektorn. Vi sköter i fortsättningen arbetspensionsskyddet för över 1,1 miljon finländare.

Storleken är emellertid inte ett självändamål, utan målet med fusionen är att erbjuda kunderna allt mångsidigare tjänster och de bästa kundförmånerna. Det lyckas vi med genom att förena bägge bolagens styrkor och kompetens och genom att utnyttja den förbättrade kostnadseffektiviteten som fusionen medför. Tillsammans vill vi göra Ilmarinen till ett smidigt och innovativt serviceföretag, som fungerar som drivkraft för hela arbetspensionsbranschen.

I samband med fusionen förtydligade vi vår strategi. Vårt mål är att vara den mest lockande arbetspensionssamarbetspartnern och våra hörnstenar utgörs av bästa möjliga kundservice, effektiv verksamhet och stark solvens. För att nå dessa mål koncentrerar vi oss under de närmaste åren på att erbjuda bästa möjlig kundservice och digitala tjänster, att placera lönsamt och att skapa framgång tillsammans.

Vi erbjuder de bästa kundförmånerna

Vi är ett ömsesidigt arbetspensionsbolag som ägs av våra kunder – vi finns således till för våra kunder. Vid utgången av 2017 hade 38 800 företag försäkrat sina arbetstagare i Ilmarinen. Det totala antalet försäkrade var 566 900 personer. Andelen försäkrade arbetstagare var 503 800 och andelen företagare 63 100. Premieinkomsten uppgick till 4,3 miljarder euro. Efter fusionen ökade antalet försäkrade till 690 000.

I slutet av året fick 337 000 personer pension från Ilmarinen och bolaget utbetalade pensioner till ett sammanlagt belopp på 4,7 miljarder euro. Vid ingången av år 2018 utbetalar vi pension till 470 000 personer.

Vi ansvarar således för sammanlagt över 1,1 miljoner finländares arbetspensionsskydd.

Vår kostnadseffektivitet var på samma sätt som under tidigare år på god nivå, och de totala rörelsekostnaderna utan kostnader för förberedelserna av fusionen sjönk från året innan. Omkostnadsprocenten var 81,1 procent.

Tack vare god solvens och kostnadseffektivitet steg återbäringarna som vi betalar till våra kundföretag till rekordhög nivå på 120 miljoner euro, vilket är 0,7 procent av lönesumman i våra kundföretag.

Synergifördelarna med fusionen kommer att synas i form av bättre kostnadseffektivitet och därigenom i form av ännu större kundåterbäringar under kommande år. Vårt mål är att spara minst 20 miljoner euro i de årliga sammanräknade omkostnaderna och likaså 20 miljoner euro i kostnader för placeringsverksamheten fr.o.m. år 2020. Omkostnadsbesparingen styrs i sin helhet till förmån för kunderna.

Vi betjänar digitalt

I enlighet med vår strategi utvecklade vi nya digitala tjänster i syfte att stöda våra kunders arbetshälsa och arbetsmiljöledning. Vi ordnade våra tjänster för ett bättre arbetsliv i tre helheter: Luotaamo ger med hjälp av mobilapplikationen Parempi vire och pulsenkäter en bild av hur man mår på arbetsplatsen, i Valmentamo stöds arbetsmiljöledning och i det virtuella kontrollrummet Ohjaamo har kundföretaget möjlighet att förutse och hantera risken för arbetsoförmåga. Konceptet syftar till att i samarbete med kunderna förbättra arbetslivets kvalitet, öka företagens produktivitet och förebygga arbetsoförmåga. Inom innovationsprogrammet Wauhdittamo tog vi med kunderna i utvecklingen av tjänsterna.

Vi ordnade 44 utbildningsevenemang för ett bättre arbetsliv för våra kundföretag runt om i Finland, vilka samlade nästan 3 000 deltagare. Under året hade bolaget nästan 2 400 pågående projekt som stöder utvecklandet av arbetsförmågan, vilka omfattade 135 000 personer.

Vi stöder kundföretagen i hanteringen av risken för arbetsoförmåga och att förlänga yrkesbanorna också genom att erbjuda yrkesinriktade rehabiliteringsåtgärder. Vi utfärdade över 7 000 olika beslut om rehabiliteringsförmåner år 2017, vilket motsvarar en ökning med 10,7 procent från året innan. Arbetshälsotjänsterna och rehabiliteringen har som mål att minska kostnaderna som beror på arbetsoförmåga.

Det självständiga Finlands jubileumsår till ära ordnade vi en kampanj för att ta fram hundra gärningar för ett bättre arbetsliv. I kampanjen utmanade vi företagen att ta fram idéer och gärningar som ökar de anställdas välbefinnande och energinivå, hjälper dem att orka i arbetet och skapar en positiv energi. Gärningarna sammanställdes på kampanjsidan som under jubileumsåret samtidigt också fungerade som en öppen portal för ett bättre arbetsliv.

Som den största aktören inom branschen vill vi i fortsättningen ta en ännu större roll än tidigare i stödjandet av arbetsförmåga, produktivitet och framgång i de finländska företagen. År 2018 lovar vi bygga ett bättre arbetsliv tillsammans med kunderna. Det fusionerade bolaget kan nu erbjuda bättre möjligheter och mångsidigare tjänster än tidigare.

Vi betjänar också våra pensionskunder digitalt. Under de senaste åren har vi satsat på automatiseringen av pensionshandläggningen och på att utveckla elektroniska tjänster. Ålderspension söktes till 57 procent via nätet, och som snabbast kunde vi behandla ansökningarna på fyra minuter. Under året utfärdade vi totalt 28 600 nya pensionsbeslut. Det är 11 procent mer än året innan. Ökningen förklaras framför allt med det nya pensionsslaget som introducerades i samband med pensionsreformen, dvs. partiell förtida ålderspension, om vilken vi utfärdare ungefär 3 000 beslut.

Vi placerar lönsamt

Det internationella ekonomiska läget utvecklades gynnsamt under året. Den ekonomiska utvecklingen stöddes av de viktigaste centralbankernas stimulerande penningpolitik, vilket höll räntenivån på en exceptionellt låg nivå. Företagen lyckades också förbättra sina resultat, och aktiekurserna fortsatte att stiga på alla huvudmarknadsområden.

Året var mycket gott med tanke på Ilmarinens placeringsverksamhet. Våra placeringar avkastade 7,2 procent, dvs. 2,7 miljarder euro.

Av de huvudsakliga tillgångsklasserna gav aktieplaceringarna den bästa avkastningen, 14,8 procent. Avkastningen på onoterade aktier steg upp till 26,8 procent. Ränteplaceringarna avkastade 1,6 procent och fastighetsplaceringarna 5,0 procent. Inom fastighetsplaceringar fortsatte vi i enlighet med vår strategi att sprida placeringarna på den internationella fastighetsmarknaden.

Den långsiktiga årliga realavkastningen på Ilmarinens placeringar har sedan år 1997 varit i genomsnitt 4,3 procent. Detta överstiger klart det avkastningsantagande som Pensionsskyddscentralen använder i sina långsiktiga beräkningar och som för närvarande är 3,0 procent.

Tack vare ett gott placeringsresultat stärktes vår solvens ytterligare. Vid utgången av 2017 uppgick Ilmarinens solvenskapital till 9,4 miljarder euro och solvensnivån var 131,2 procent.

Det sammanslagna Ilmarinens placeringstillgångar uppgick vid ingången av 2018 till 45,8 miljarder euro.

Vårt långsiktiga arbete i syfte att främja ansvarsfulla placeringar och särskilt beaktandet av klimatpåverkan fick internationellt erkännande under året. Vi placerade oss i den bästa AAA-klassen på den internationella klimatorganisationens AODP-index, där man jämförde hur världens största investerare hanterar koldioxidrisken. Även miljöorganisationen WWF bedömde att Ilmarinen och de andra finländska pensionsbolagen placerar sig i topp i Europa då det gäller hur väl placeringarna följer Paris klimatavtal. Då det gäller fastighetsplaceringarna vidgade vi fastigheternas miljöklassificering genom att även ta med gamla fastigheter i klassificeringen.

Fusionen lyckades – med god energi

För Ilmarinens personal medförde 2017 och fusionen mycket nytt, men också osäkerhet om framtiden. På hösten orsakade förberedelserna av integrationen mycket arbete, där både Ilmarinens gamla och blivande anställda visade stor flexibilitet. I slutet av året inledde vi samarbetsförhandlingar i anslutning till fusionens personaleffekter. Förhandlingarna gäller hela personalen och fortsatte i januari 2018. Förhandlingsprocessen var öppen och ansvarsfull i enlighet med våra värderingar.

Vår tredje värdering, framgångsrikt tillsammans, framhävdes mycket längs med året, då vi begrundade förtydligandet av vår verksamhetskultur. Detta fick ökad konkret betydelse i och med fusionen, då vi fick en stor grupp nya medarbetare.

Vi vill vara en ansvarsfull arbetsgivare och genom vår egen verksamhet visa att arbetet kan vara energiskapande. En energiskapande arbetsplats stöder produktiviteten, innovativiteten och syns också i form av bättre kundservice. Vi får även i fortsättningen energi av att arbeta tillsammans och att lära oss smarta handlingssätt av varandra. På så sätt kan vi genomföra fusionen framgångsrikt och uppnå integrationsfördelar.

Vi stöder personalens arbetshälsa och en god energinivå på många sätt. Våra förnyade arbetslokaler är ergonomiska och välfungerande. Vi fäster uppmärksamhet vid en sund kost, och vår egen friskvårdscoach aktiverar och hjälper även enskilda arbetstagare att finna lämpliga sätt att motionera. Arbetet har burit frukt: personalens frånvaro minskade med 14 procent från året innan.
I tävlingen Vastuullinen kesäduuni (Ansvarsfullt sommarjobb) placerade vi oss på andra plats och vi fick särskilt tack för att ha skapat en positiv upplevelse för de sökande. Vi ordnade rekryteringsträning för att uppmärksamma de som sökte sommarjobb, men som inte denna gång blev valda. Arbetspensionsbolagets roll lämpar sig bra för att också förlänga yrkesbanorna i början av karriären.

* * *

En epok i Ilmarinen upphör i slutet av februari, då jag avslutar mitt arbete som verkställande direktör och övergår som chefdirektör för OP Gruppen. Jag vill rikta mitt varma tack till Ilmarinens kunder, personal, styrelse och andra samarbetspartners för de gångna åren och samtidigt önska bästa framgång för Ilmarinens nya verkställande direktör Jouko Pölönen. Vårt samarbete kommer säkert att fortsätta även i de nya rollerna – framgångsrikt tillsammans mot nya utmaningar!

 

Timo Ritakallio, verkställande direktör (fram till 28.2.2018)

 

Till huvudsidan