Ilmarinens år 2016 – full fart framåt mot våra strategiska mål

År 2016 började vi verkställa vår nya strategi inom Ilmarinen och vi framskred i god fart mot de uppställda målen. I enlighet med vår strategi fokuserar vi på att göra framgångsrika placeringar, växa lönsamt, betjäna digitalt och att skapa en energisk arbetsplats.

Fart på utvecklingsarbetet satte också vår nya utvecklingsplattform Wauhdittamo, där vi först gjorde vår egen personal delaktig i utvecklingen av nya tjänster. I slutet av året inledde vi Wauhdittamos andra fas, där vi även tar med kunderna i arbetet för att ta fram nya idéer och utveckla våra tjänster. Genom ett modigt, lättrörligt och öppet utvecklingsarbete önskar Ilmarinen ta på sig en ny slags roll i stödjandet av de finländska företagens tillväxt och framgång.

Vårt mål är att vara det mest tilltalande arbetspensionsbolaget.

Vi placerar lönsamt

Verksamhetsmiljön år 2016 var på många sätt krävande för pensionsförsäkringsbolagen och placeringsverksamheten.

Början av året präglades av en kraftig nedgång i börskurserna. I juni röstade britterna om ett utträde ur EU och i slutet av hösten skapade det amerikanska valresultatet nervositet och oro. Bägge händelser orsakade kursfluktuationer och osäkerhet på marknaden. Räntorna var på en historiskt låg nivå, och även de långfristiga räntorna var negativa för första gången i historien. Världsekonomins tillväxt var anspråkslös.

I dessa svåra förhållanden klarade vi oss bra. Avkastningen på våra placeringar var 4,8 (6,0) procent och placeringarnas marknadsvärde steg till 37,2 (35,8) miljarder euro. Det goda resultatet bygger på vår långsiktiga placeringsstrategi enligt vilken vi fortsatte att sprida våra placeringar både på olika tillgångsslag och geografiskt.  Vi minskade andelen ränteplaceringar och ökade placeringarna i realtillgångar. Då det gäller våra fastighetsplaceringar fortsatte vi att sprida placeringarna utomlands. Den långsiktiga årliga realavkastningen på Ilmarinens placeringar har sedan år 1997 varit i genomsnitt 4,2 procent.

Vår solvens var fortsatt stark. Vårt solvenskapital steg fram till slutet av året till 8,5 (8,2) miljarder euro och solvensnivån var 29,2 (29,6) procent.

Ilmarinen är känd för att vara en föregångare av ansvarsfulla placeringar både i Finland och internationellt. Vi fortsatte det här arbetet bl.a. genom att fastställa nya klimatprinciper. De långsiktiga energisparmålen för våra fastigheter överskreds med 30 procent. Vi är en aktiv ägare och vi vill inverka på att de företag som vi investerar i fungerar ansvarsfullt. Ansvarsfulla placeringar utgör en del av vår riskhantering.

Vi tillväxer lönsamt

Ilmarinen är ett ömsesidigt pensionsförsäkringsbolag som ägs av kunderna. Vi utvecklar vår affärsverksamhet och eftersträvar tillväxt så att det också gynnar våra nuvarande kunder.

Över tiotusen nya företag eller företagare skaffade förra året sin pensionsförsäkring från Ilmarinen, vilket vi är särskilt glada över. Då det gäller att hålla kvar kunderna nådde vi inte upp till vårt mål och det kommer att vara ett av våra tyngdpunktsområden innevarande år. Antalet försäkrade var i slutet av året 563 500 (562 000) personer. Premieinkomsten ökade något och var 4,3 (4,3) miljarder euro.

I slutet av året fick nästan 330 000 pensionstagare sin pension från Ilmarinen. Förra året betalade vi pensioner för sammanlagt 4,6 (4,4) miljarder euro, av vilka invalidpensionerna utgjorde cirka 400 (418) miljoner euro.

Kostnadseffektiviteten var på fortsatt god nivå. De totala rörelsekostnaderna var 2,3 procent mindre än året innan och omkostnadsprocenten som mäter kostnadseffektiviteten förbättrades till 74,9 (75,5) procent. Tack vare god solvens och kostnadseffektivitet steg kundåterbäringarna till en rekordhög nivå och var 0,61 (0,59) procent av den sammanräknade lönesumman för de försäkrade i Ilmarinen.

En högklassig och kostnadseffektiv skötsel av vår lagstadgade grunduppgift är hörnstenen i vårt företagsansvar. Vi ansvarar sammanlagt för nästan 900 000 finländares pensionsskydd och vår uppgift är att säkerställa att de anställda i våra kundföretag får den pension som de intjänat i sitt arbete.

Vi betjänar digitalt

Vi förberedde oss för pensionsreformen som trädde i kraft från ingången av år 2017 genom att förnya datasystemen. Förnyandet av pensionshandläggningssystemet orsakade dröjsmål i handläggningen av pensionsansökningarna i början av året, men mot slutet av året förbättrades situationen och vi kunde upplösa köerna. Med hjälp av det nya systemet kommer pensionshandläggningen att automatiseras och bli snabbare och i fortsättningen kan vi erbjuda allt bättre digitala tjänster för våra kunder.

Vi utfärdade sammanlagt 26 500 (22 800) nya pensionsbeslut, vilket var över 16 procent fler än året innan. Det ökade antalet kan delvis förklaras med det förnyade pensionshandläggningssystemet, som ledde till att utfärdandet av pensionsbeslut fördelades ojämnt.

Inom Ilmarinens tjänster för främjandet av arbetshälsan var år 2016 åter ett aktivt år. Vi ordnade 43 seminarier om arbetshälsa för våra kundföretag runt om i Finland, vilka samlade över 2 500 deltagare. Förra året hade bolaget över 2 100 (1 900) pågående projekt som stöder utvecklande av arbetsförmågan, vilka omfattade 150 000 (160 000) personer. Tack vare de nya digitala tjänsterna kommer det hälsofrämjande arbetet att få allt större effekter.

Vi stöder kundföretagen i hanteringen av risken för arbetsoförmåga och att förlänga yrkesbanorna också genom att erbjuda yrkesinriktade rehabiliteringsåtgärder.  Bolaget utfärdade över 6 300 olika beslut om rehabiliteringsförmåner år 2016, vilket motsvarar en ökning med 7,9 procent från året innan.

Under året lanserade vi nya digitala tjänster för våra kundföretags bruk. I webbtjänsten för ett bättre arbetsliv erbjuds kundföretagen ett virtuellt kontrollrum med data som stöder företagets arbetsmiljöledning och förbättrar möjligheterna att förutse risken för arbetsoförmåga. Mobilapplikationen "Parempi vire" sporrar arbetstagarna att sköta om sitt välbefinnande.

I och med de digitala tjänsterna framhävs dataskyddets betydelse ytterligare. Dataskyddet är för oss ett viktigt delområde inom företagsansvaret, och det är också något som våra intressegrupper anser vara allt viktigare.

Vi skapar ett energiskt arbetsklimat

Vi vill vara en ansvarsfull arbetsgivare och genom vår egen verksamhet visa att arbetet kan vara energiskapande. En energiskapande arbetsplats stöder produktiviteten, innovativiteten och syns också i bättre kundservice. År 2016 kunde vi färdigställa förnyandet av våra lokaliteter. Erfarenheterna av de förnyade aktivitetsbaserade lokalerna har varit positiva.  Enligt enkäterna får möjligheterna till smidig växelverkan och det förbättrade informationsutbytet mest beröm.

De nya lokaliteterna har också inverkat på vår verksamhetskultur. Vi har övergått till ett nästan helt papperslöst kontor, distansarbete görs i allt större grad och utvecklingsmodellen har blivit mer lättrörlig. De nya aktivitetsbaserade lokalerna har också väckt intresse bland våra kunder. Vi delar öppet med oss av våra erfarenheter och vi är på så sätt också med och utvecklar det finländska arbetslivet.

Vi har stött den personliga arbetshälsan och en god energinivå på många sätt. Avlönandet av en heltidsanställd friskvårdscoach ökar exempelvis motionen under arbetsdagen och hjälper även enskilda arbetstagare att finna lämpliga sätt att motionera. 

I Ilmarinen beaktas ansvarsaspekterna i varje anställds befattningsbeskrivning. Ett bevis på det är t.ex. att alla anställda har avlagt utbildningen Code of Conduct under år 2016. Vi arbetar enligt våra värderingar öppet, ansvarsfullt och framgångsrikt tillsammans. 

Timo Ritakallio, verkställande direktör

 

Till huvudsidan