Placeringsdirektör Mursula: Stark ekonomisk tillväxt förbättrade placeringsåret 2017, i år riktas blickarna på räntemarknaden

Mikko Mursula

Ilmarinens placeringar gav en mycket god avkastning på 7,2 procent år 2017. Hur var placeringsåret 2017 och vilka är förväntningarna på innevarande år, Mikko Mursula, Ilmarinens placeringsdirektör?

Hurdant var året med tanke på placeringsverksamheten?

Året var mycket gott. Aktieplaceringarna gav en mycket god avkastning på alla huvudmarknads­områden. Den underliggande orsaken var en exceptionellt gynnsam ekonomisk tillväxt. Under året kunde vi se hur flera prognosinstitut justerade sina ekonomiska tillväxtprognoser uppåt upprepade gånger. Som ett resultat av den starka ekonomiska utvecklingen kunde företagen förbättra sina resultat och utöka sin omsättning. Aktiemarknaden steg under nästan hela året, med undantag av några få guppar.

Vad lyckades Ilmarinen bäst med?

Vi lyckades bra i valet av aktier och sektorer. Vi lyckades också förutse valutakursutvecklingen tämligen väl och byggde ett fungerande skydd. Vår totalallokering som bygger på en långsiktig placeringsstrategi fungerade överlag mycket bra.

Förde året med sig överraskningar, och vad kunde ha gjorts annorlunda?

Alltid finns det saker som kunde göras bättre. En av överraskningarna förra året var att räntenivån inte justerades uppåt, såsom väntat.

För ett år sedan talades det mycket om de politiska riskerna. Realiserades de?

Efteråt kan det konstateras att rädslorna inte realiserades. Slutresultatet av t.ex. det franska valet var mycket gynnsamt för marknaden. Ur marknadssynvinkel realiserades de värsta rädslorna i anslutning till USA:s nya regering inte, även om man inte heller lyckats få till stånd några viktiga beslut.

Vilka är förväntningarna på innevarande år?

Under de första veckorna 2018 har det redan förekommit räntehöjningar både i Europa och USA. Räntemarknadens utveckling kommer att vara en av de stora frågorna också i år och blickarna riktas på vad de viktigaste centralbankerna kommer att göra. Den amerikanska centralbanken förväntas fortsätta att strama åt penningpolitiken, Europeiska centralbanken torde avsluta sin stimulerande penningpolitik under innevarande år, medan den japanska centralbanken väntas fortsätta med lindriga stimuleringsåtgärder. Centralbankerna fungerar således i olika cykler och det finns en klar nervositet på räntemarknaden.

Hur ser det ut på aktiemarknaden, vilka rörelser är att vänta?

Den globala ekonomin förutses växa snabbt på alla huvudmarknadsområden. Även företagens resultat väntas öka med i genomsnitt över 10 procent under året. Trots den stigande inflationen tror marknaden således på att företagen kan förbättra sina resultat genom att öka omsättningen. Aktiemarknadens värderingsnivå har redan under en längre tid krävt att företagen förbättrar sina resultat för att den nuvarande värderingsnivån ska bevaras. Men om den ekonomiska tillväxten och företagens resultatförbättringar fortsätter som väntat, kan aktiemarknaden fortsätta att gå upp ytterligare. Som en följd av långvariga prisstegringar och låg volatilitet bör placerarna emellertid bereda sig för klart större marknadsfluktuationer än tidigare i samtliga tillgångsslag.

Är placerarna fortfarande intresserade av realtillgångsklasser?

Realtillgångsklasserna intresserar nog, men placerarna är priskritiska. Man har redan under flera år kunnat se att en historiskt låg räntenivå absolut sett har styrt pengarna till tillgångsklasser med sämre likviditet. Ställvis har realtillgångarna, såsom priserna på fastigheter och olika infrastruktur-placeringar, stigit redan mycket högt, vilket sänker avkastningsförväntningarna på lång sikt.

På vilket sätt har Ilmarinen förberett sig för eventuella förändringar i placeringsmiljön?

Ilmarinen har redan i flera år hållit ränterisken, dvs. durationen på låg nivå. En större fråga är vilka konsekvenser en eventuell räntestegring skulle ha på de andra tillgångsklasserna. En överraskande, snabb räntestegring skulle sannolikt vara ogynnsam med tanke på nästan alla riskbärande tillgångsklasser, medan en förutsägbar och jämn räntestegring inte nödvändigtvis skulle ha samma effekter.

Som helhet fortsätter Ilmarinen sin placeringsverksamhet enligt riktlinjerna i den långsiktiga placeringsstrategin. Vi är fortfarande intresserade av att öka andelen placeringar i realtillgångsklasser, om priset är rätt och kraven på avkastnings- och riskförväntningar uppfylls, och på motsvarande sätt kan andelen ränteplaceringar minskas.

På vilket sätt kommer fusionen mellan Ilmarinen och Etera att synas i placeringsverksamheten innevarande år?

Vi slog ihop placeringsportföljerna i början av året, vilket var ett stort projekt, som vi lyckades bra med. Vi sköter nu den sammanslagna balansen och placeringstillgångar för nästan 46 miljarder euro i enlighet med Ilmarinens strategi. Efter sammanslagningen är Ilmarinen än ännu mer betydande aktör på den inhemska fastighetsmarknaden än tidigare, både som investerare och byggherre.

Läs mer om Ilmarinens placeringsresultat.

Till huvudsidan